You are here

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

 

РАЗДЕЛ 1: Задължително съдържание

“Веолия Енерджи Варна “ЕАД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си на адрес https://energy-varna.bg в съответствие с чл.58в от Закона за електронното управление – „ЗЕУ “(доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) за създаване на образец на декларация за достъпност и в съответствие с хармонизирания стандарт EN 301 549, разработен в подкрепа на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, който гарантира минималното равнище на достъпност. 

 

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта https://energy-varna.bg

 

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства частично на Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

 

II.Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:

а) несъответствие със стандарта WCAG 2.0 - подробно описано в Приложение 1;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност: Тази декларация е изготвена на 25.10.2022 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение. Проверката е извършена основно с инструмента WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (http://wave.webaim.org/ и в допълнение с Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/), W3 HTML Validator (https://validator.w3.org/).

Декларацията ще бъде преразгледана след извършване на задълбочен цялостен анализ на сайта и отстраняване на несъответствията спрямо изискванията на стандарта и на публикуваните от МЕУ изисквания за уеб съдържание в срок до 03.04.2023 г.

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате формата за контакт на сайта на “Веолия Енерджи Варна“ЕАД: https://energy-varna.bg/

 

Процедура по прилагане

  1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила във “Веолия

Енерджи Варна “ЕАД, е определена процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали във “Веолия Енерджи Варна “ЕАД се подават по следния начин:

  • Чрез формата за контакт на сайта на “Веолия Енерджи Варна “ЕАД:

https://energy-varna.bg/;

  • На нацинален безплатен телефон0800 14 448;
  • Сигнали се приемат от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно;
  • По пощата – на адрес: 9020 Варна, бул.“Янош Хуняди“ №5
  • В центъра за обслужване на клиенти на адрес:  9020 -Варна, бул.“Янош Хуняди“ №5;

 

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

 

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

 

2.    Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на   (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

3.    Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

 

Жалби по реда на чл.58г, ал.2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес:   ул.“Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000, телефон: +359 (2) 949 20 40, е-mail: mail@e-gov.bg.

 

РАЗДЕЛ 2: Препоръчително съдържание

“Веолия Енерджи Варна “ЕАД се стреми да предостави на клиентите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги е възможно в цялост. Затова, ако срещате затруднения при работата си със сайта: https://energy-varna.bg , част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, ако сме пропуснали да добавим достъпно съдържание за някоя категория или имате трудност и запитване спрямо конкретна секция, свържете се с нас. Потребителското мнение и препоръки са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт и да подобрим както вашето ниво на достъпност, така и на всички други наши бъдещи и настоящи клиенти.

 

“Веолия Енерджи Варна “ЕАД се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Несъответствия в публичната част на уебстраницата на “Веолия Енерджи Варна “ЕАД на интернет адрес: https://energy-varna.bg, със стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Забележка: В таблицата са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са  частично или са неприложими. Покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

 

Изискване на EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ Критерий за успех WCAG 2.1,  по които е установено несъответствие

Коригиращи мерки

                                               Пригодност за възприемане (perceivable)

 

Изискване 9.1.1.1 (А)

Нетекстово съдържание - Текстово представяне на нетекстовата информация- видео клипове, аудио записи, логотипи, инфографики, интерактивни елементи, изображения, картинки, др.

На изображенията с връзки е поставен описателен алтернативен текст, за да може екранният четец да предава информация за конкретната връзка

Изискване 9.1.2.2 (А)

Надписи (предварително записани) - Субтитри за аудио и видео записите

Частично съответствие-видеоклипът съдържа субтитри на английски, съгласно корпоративната политика на Веолия

Изискване 9.1.2.3 (А)

Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани) Аудио представяне на видео съдържанието.

Частично съответствие-видеоклипът съдържа аудио на български, съгласно корпоративната политика на Веолия

Изискване 9.1.3.1 (А)

Информация и взаимовръзки- Информацията, семантичната структура и взаимовръзките, показани чрез презентация/визуализация, могат да бъдат програмно определени или налични в текст

Всички линкове имат текст, за да бъде показвано предназначението на линка за хора с екранни четци и хора които използват само клавиатура

Изискване 9.1.4.3 (AA)

Контраст (минимални изисквания)- Контрастното съотношение трябва  да е таова, че хора с увредено зрение да могат да разчитат надписите

Нанесени корекции по дизайн с промяна на цветове за постигане на минимален контраст на цвета на текста спрямо цвета на фона не е по-нисък от 4.5:1

                                           Пригодност за използване (operable)

 

Изискване 9.2.4.6 (AA)

Заглавия и етикети-  извеждане на текстов етикет на формуляра, за да бъде представена тази функция на потребителите на екранен четец. Етикетите на формуляри също предоставят видими описания и по-големи целеви елементи, върху които може да се щракне, за контролите на формуляра.

Неприложимо

Липсата на етикет на формуляра е в невидимата форма за reCaptcha на Google, която не може да се отстрани понеже се добавя динамично от Google за улавяне на ботове