You are here

Инвестиционно предложение за подмяна на двигател и генератор на Когенератор №2 от 04.06.2024 г.

04/06/2024

   Уведомяваме Ви, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Подмяна на двигател и генератор на Когенератор №2 след изтичане на 60 000 работни часа“. Когенератор №2 е вече съществуващо съоръжение, което е напълно интегрирано с инфраструктурата и технологичната схема на дружеството. Плануваната промяна предвижда подмяна на двигател и генератор на Когенератор №2 след изтичане на 60 000 работни часа. Целта на планираната промяна е минимизиране загубите от непроизведена енергия по комбиниран начин поради амортизацията на двигателя и генератора или по-чести ремонтни дейности по тях. Новият двигател е много по-ефективен от стария, разхода на гориво (природен газ) е по-нисък и за цялата инсталация се намалява редуцирането на емисиите отделени в атмосферния въздух.

   С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда:

  • промяна във вида на използваните суровини, материали и енергии;
  • използване на нови опасни вещества и смеси или генериране на нови видове отпадъци;
  • промяна на вида и количествата на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, както и на замърсители в отпадъчните води;

   Инвестиционното предложение не предполага въздействие върху нови, до момента незасегнати от дейността компоненти на околната среда или на увеличаване степента на въздействие върху тези на които е оказвано въздействие до момента и поради това не се предвижда пряко или косвено увеличаване на степента на въздействие върху човешкото здраве.