You are here

Често задавани въпроси

Как се определя задължението ми за топлинна енергия?

Фактори:

 • През зимата
 1. колко е студен месеца, през който сте ползвали отопление;
 2. колко радиатора сте ползвали и в какъв режим: продължителност и положение на термостатния вентил;
 3. извършвани ли са мероприятия по топлинна изолация на външни и вътрешни стени на жилището и смяна на дограмата, включително и на общите части на сградата;
 4. какъв обем топла вода сте използвали;
 5. има ли голяма разлика между обема топла вода, измерен по апартаментните водомери и общия водомер;
 6. допълвана ли е сградната инсталация за отопление с топла вода;
 7. колко уреда за дялово разпределние имате и колко често се отчетат те;
 8. извършвани ли са ремонтни услуги по сградните инсталации - общи и апартаментни части.
 • През лятото
 1. от обемите топла вода по апартаментен и общ водомери
 2. ограничена ли е сумата за затопляне на един кубически метър вода

Вашето общо задължение е описано подробно във фактурата, която получавате ежемесечно във Вашата пощенска кутия

Как да си платя сметката за топлинна енергия?

Къде да си платя сметката за топлинна енергия на каса?

Какво е това разпределение на топлинната енергия?

Какво е това топлоенергия от сградна инсталация?

Последните изменения в Наредбата за топлоснабдяване ( ДВ бр. 34/ 24.04.2007 г. ) променят правилата за изчисление на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация зависи от вида и топлофизичните особености на отоплителната инсталация и на сградата, от метеороличните условия през отчетния период и се определя по зависимостта:

Qu=0,15*Qпр.*Dн.п.*24   , където:
(tср. сгр. - tизч.)

Qпр. е общата проектна мощност - за отопление на сградата, kW;
Dн.п. са денградуси за настоящ отчетен период;
tср. сгр. е средната температура на сградата; за сгради-етажна собственост се приема 19 0С;
tизч.- външната изчислителна температура, 0С за населеното място.

Денградусите се определят по зависимостта: 

Dн.п.= z * ( t ср.сгр.- t ср.период )

z е продължителността на настоящия период, в дни;

ср.период е средна външна температура за отчетния период.

Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация за обекта се разпределя между етажните собственици, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

Важно значение при изчисление на топлинната енергия за сградна инсталация има периода от време, през който сградната инсталация е работила за отопление. При избор на режим на пуск и спиране по инициатива на етажните собственици е необходимо отразяване на работните часове в картата на абонатната станция и използването на точния период на работа.

Примерна схема на изчисление на сградна инсталация 108/ 6, 7 за м. февруари 2007 г.

Постоянен коефицент: 0.15
Постоянен коефицент: 24
Средна температура на сградата °C: 19
Външна изчислителна температура на населеното място, °C: -11
( постоянна величина за гр. Варна )
Проектна мощност за отопление на сградата, МВт: 0.271677
Средна външна температура за м. февруари 2007 г., °C: 5.16
Продължителност на настоящия период, в дни м. февруари 2007 г.: 28

0.15 * 0.271677 *( 28 * (19-5.16)) * 24 = 12. 636 МВтч,
( 19-(-11) )

Количество топлинна енергия за сградна инсталация, което се разпределя пропорционално на пълните отопляеми обеми на имоти

Как се сменя топлинен счетоводител?

Указания за провеждане на общо събрание на етажните собственици за избор на начин на разпределение на топлинната енергия и лице за извършване на услугата дялово разпределение

Извадки от Правилника за управление, реда и надзора в етажната собственост

(Приет с Постановление № 1486 от 13.12.1951 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1951г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 1952г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 1957г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 1957г., изм. ДВ. бр.76 от 26 Септември 1978г., изм. ДВ. бр.73 от 14 Септември 1979г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008 г.)

Чл. 4 ал.(2) (Изм., ДВ, бр. 87 от 2002 г.) Общото събрание може да взема решения, ако на събранието присъствуват поне 3/4 от собствениците. Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на присъствуващите на събранието собственици. 
ал.(3) (Нова - Изв., бр.32 от 1957 г.) Ако при първото свикване не се явят нужното число лица, събранието се отлага за 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и лица да се явят.

Извадки от Наредба No 16-334 за топлоснабдяването
(ДВ. бр. 34/24.04.07 г.)

Чл. 64. (1) Общото събрание на етажната собственост при условията и по реда на Правилника за управление, реда и надзора в етажната собственост, одобрен с ПМС № 1486 от 13 декември 1951 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 16 от 1952 г., бр. 14 и 32 от 1957 г., бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г., бр. 21 от 1991 г. и бр. 87 от 2002 г.), има правомощия да взема решение за:
1. избор на доставчик на топлинна енергия;
2. избор на лицето по чл. 139б от ЗЕ за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия;
3. избор на упълномощен представител на потребителите, който да ги представлява в отношенията с топлопреносното предприятие, доставчика на топлинна енергия по въпросите, свързани с топлоснабдяването и дяловото разпределение, както и с и лицето по чл. 139б от ЗЕ по въпросите, свързани с избора на това лице;
4. отопление на общите части на сградите;
5. избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено от топлопреносното предприятие за допълване на сградната инсталация, за действия при аварийни ситуации и което да съхранява ключа за абонатната станция.
(2) Изборът на лицата по ал. 1 се удостоверява пред топлопреносното предприятие или пред доставчика с протокол от общото събрание на етажната собственост. Присъствалите на общото събрание собственици или титуляри на вещно право на ползване в сграда-етажна собственост собственоръчно изписват трите си имена в протокола и го подписват.

Чл. 65. (1) При прекратяването на договора за дялово разпределение лицето по чл.139а от ЗЕ е длъжно да отчете приборите за дялово разпределение и да изготви изравняване на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия. 
(2) При прекратяването на договора за дялово разпределение или при заличаване на лицето по чл. 139а от ЗЕ от публичния региктър, потребителите на топлинна енергия или асоциацията по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ са длъжни в едномесечен срок от уведомлението по ал. 3 да изберат друго лице по чл. 139б от ЗЕ.

Колко и как плащам за топлинно счетоводство?

 • Годишните суми за дялово разпределение, които представляват Вашите разходи за топлинно счетоводство, зависят от договорените цени, броя уреди за дялово разпределение, които сте монтирали в жилищата си и периодичността на отчитане.

  Цените покриват разходите на топлинните счетоводители за извършване на разпределенията на топлинната енергия по имотите в сградите.

  Сумите ще бъдат включени на четири вноски, във фактурите на дружеството - за месеците декември, януари, февруари и март.

   

 

Кой определя цената на топлинната енергия?

Цената на топлинната енергия се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по предложение на топлофикационното дружество.

За да бъде утвърдена промяна на цената на топлинната енергия, произвеждана от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, ДКЕВР извършва регулаторен преглед, като отчита измененията в цената на основното гориво - природния газ, определя кои от разходите са присъщи за производството и могат да бъдат признати и кои разходи нямат отражение върху цената на произвежданата топлинна и електрическа енергия и не се признават.

Провежда се и обществено обсъждане на предложението за промяна на цената. На базата на регулаторния преглед ДКЕВР утвърждава пределна цена за единица топлинна и/или електрическа енергия. Дружеството може да продава енергия на утвърдената пределна цена или на по-ниска от нея.

ДКЕВР информира дружество и медиите за своето решение, което дружеството е задължено да публикува официално в един местен и един национален ежедневник.

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД е акционерно дружество и работи в условията на пазарна конкуренция, където цената е водещ фактор. Засега цената на топлинната енергия е конкурентна по отношение на останалите начини за отопление. Комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия е най-ефективно и екологически най-чисто според проучванията, направени в европейските страни.

Какво представлява компонентата "Цена за енергия"?

В параграф 1, т. 14 на Допълнителната разпоредба (ДР) е дефинирано, че по смисъла на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия ( ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г. ):

Цена за енергия е цената, чрез която се покриват променливите (зависещи от обема на производството и преноса на топлинна енергия) разходи на енергийното предприятие.

Това са разходите основно за горива, а така също и разходите за електрическа енергия, разходите за вода, за консумативи и други.

Как абонатите могат най-бързо да получат актуална информация за дължимите суми, да сигнализират за възникнал проблем при топлоснабдяването или да подадат заявка за ремонт?

На my.energy-varna.bg или на телефон 0800 14448. За ползването на услугата е необходимо тонално избиране. Клиентите трябва внимателно и до край да изслушват указанията. Всяко позвъняване е БЕЗПЛАТНО.

Сигналите се насочват към съответните отдели и дирекции. Ежедневно се извършва актуализиране на базата данни за извършените плащания по сметките на клиентите.

 

Какъв е редът за топлофициране на сграда?

Възложителят или упълномощен от общото събрание на етажната собственост представител трябва да подаде заявление пообразец в "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, бул." Янош Хуняди" № 5, административна сграда, ет. 1, рецепция

Как да се избегне измама с просрочени задължения към"Веолия Енерджи Варна" ЕАД при покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост?

При покупко-продажба на имот в сграда-етажна собственост страните трябва да проявят взаимна коректност. Продавачът трябва доброволно да предостави последните платени сметки за отопление и топла вода и добросъвестно да информира купувача, ако има заведено съдебно дело за натрупани просрочени задължения за топлинна енергия. Купувачът също е в правото си и може да направи справка дали са платени сметките за отопление и топла вода в съответния имот и дали няма заведени съдебни дела на продавача за просрочени суми. Информацията може да се получи от отдел Фактуриране и топлинно счетоводство или на тел: 0800 14 448 .

При извършване на сделката старият и новият собственик в едномесечен срок трябва да поискат от фирмата за дялово разпределение, която обслужва съответната сграда - етажна собственост отчет на уредите в жилището и изготвяне на изравнителна сметка, както и да подпишат и представят в Търговския отдел нотариално заверен споразумителен протокол за плащането на годишната изравнителна сметка.

Тези въпроси са уредени нормативно в Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД публикувани в Интернет страницата на дружеството.

Как се извършва промяна на титуляр на партидата при смяна на собственика на имота?

Според чл.14 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, публикувани в Интернет страницата на дружеството новият собственик е задължен в 30 -дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да се обърне към Търговския отдел и да представи заявление по образец ( документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството ), копие от нотариалния акт ( или удостоверение за наследници ) и нотариално заверен споразумителен протокол между стария и новия собственик, който задължава един от двамата с плащането на годишната изравнителна сметка.

Какво представлява плащането на равни месечни вноски?

Клиентите имат възможност да заплащат дължимите суми за топлинна енергия на 11 равни месечни вноски от юли на текущата година до юни на следващата и 12-та изравнителна вноска през юли.

Клиентите, които изберат заплащане на равни месечни вноски, са длъжни да заявят това писмено пред "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, най-късно до 1 август на съответната година. Заявления по образец се подават в Търговския отдел административна сграда, ет. 1.

Плащането на равни вноски представлява един вид договорено разсрочено заплащане на сумите за топлинна енергия за едногодишен период. Предимството на този начин на заплащане за клиентите е, че през зимата те няма да получават големи задължения, които затрудняват семейния бюджет и при неплащане в срок носят лихви. Потребителите по-лесно планират бюджета си, като знаят предварително точната дължима сума за отопление и топла вода за 11 месеца от годината.

Размерът на сумата за равните вноски се определя, като средномесечното количество консумирана топлинна енергия за предходен едногодишен период (количеството за цяла предходна година, разделено на 12) се умножи по действащата към момента цена на топлинната енергия за битови нужди.

Клиентите, които са избрали равните месечни вноски ще получават всеки месец фактури за цялото количество енергия, което е разпределено за техния имот и размера на равната месечна вноска.

Ако клиентите желаят да се откажат от равните месечни вноски, трябва да попълнят Заявление за отказ от равни вноски (пообразец) и да го подадат в Търговския отдел на дружеството.