You are here

Проект "Добри и безопасни условия на труд" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

04/07/2018

Уважаеми Клиенти,

На 02.07.2018 г., „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, процедура чрез подбор на проекти - BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.

Можете да се запознаете с информацията по проекта, която е предоставена в прикачения файл.

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД