You are here

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на ОВОС

05/09/2019

И Н Ф О Р М А Ц И Я

/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, посл. изм. и доп, ДВ бр.12 от 2016г, в сила от 12.02.2016г/

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на точка   2,буква „г“ от списъка на категориите и дейностите в  Приложение 2 към чл. 93, ал.1,т.1 на ЗООС-(посл.изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) дълбоки сондажи за водоснабдяване(невключени в приложение №1) ,

„Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за подземни води за промишлено водоснабдяване на отоплителна централа“Владислав Варненчик“ гр. Варна“