You are here

Предимства

1. Удобство

 • Непрекъснатост
 • Възможност за индивидуално регулиране според нуждите на клиента
 • Не изисква специална поддръжка и обслужване
 • Гарантиран комфорт чрез автоматично управление на абонатните станции
 • Непрекъснат контрол и профилактика на съоръженията и средствата за регулиране в абонатната станция.
 • Дълъг живот на инсталацията (за разлика от другите методи за отопление, при които се налага подмяна на оборудването от 2 до 5 пъти по-често).

2. Безопастност и сигурност

 • Без риск от изгаряне и експлозии
 • Незабавна реакция при възникнали аварии и спешни сигнали

3. Здравословен продукт

 • Равномерност на температурата в помещението.
 • Не предизвиква:

- Повишена циркулация на въздуха, както при климатиците;
- Излъчване на СО и СО2, както при изгаряне на твърди горива;
- Отделяне на Н2О и значителна промяна на нивото на влагата в помещенията;
- Изгаряне на праха с отделяне на вредни съединения, както при електрическите уреди.

4. Екология

 • Гарантира намаляване използването на горива, замърсяващи въздуха в квартала и града.
 • Един източник на енергия, при който:

- Емисиите парникови газове са по-малки и непрекъснато контролирани;
- По-висока ефективност и по-малки щети за околната среда при изгаряне на горива;
- Няма вредни и неизползвани отпадъци;
- По-малко прах, миризми и шум;
- Изхвърляните на по-голяма височина безвредни газове не създават условия за смог в града;
- Спестяват се природни ресурси - горива.

5. Най-конкурентна цена за високо качество

 • Спрямо другите видове отопление - с най-много положителни качества и най-малко недостатъци.
 • Възможност за намаляване на разходите и цената чрез устойчиво развитие на топлопреносната мрежа и вътрешните инсталации.