You are here

"Далкия Варна" ЕАД реализира проект "Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти",

19/06/2015

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основни цели на проекта са цялостно преструктуриране на метода за управление и бизнес модела на предприятието, като целевата група по проекта включва 270 абонатни станции, обслужващи 13000 жилища в 400 сгради.

Основните цели на проекта включват:

 - повишаване качеството на предлаганите услуги;

 - подобряване прозрачността спрямо крайния потребител;

 - създаване на предпоставки за енергийна ефективност;

 - постоянно и устойчиво намаляване на разходите на клиентите;

Чрез изпълнението на основната и специфичните цели по проекта, "Далкия Варна" ЕАД постигна повишаване на конкурентоспособността на Дружеството и подобряване на пазарните си позиции.

Като последващи ефекти Дружеството предвижда:

- увеличена клиентска мрежа;

- увеличаване на приходи от продажба;

- намаляване на загубените клиенти с 1% на година за период от три години, последващи изпълнението на проекта.

Устойчивостта на проекта и резултатите се гарантират от внедряването на една нова услуга, както и чрез преструктуриране на финалните етапи на производствения процес, чрез внедряване на иновативния продукт, в следствие на който е предвиден устойчив ръст на клиенти и на нетните приходи от продажби след изпълнението на проекта.

Като значим фактор се отчита социалният ефект от прилагането на проекта, а именно: появяват се предпоставки в дейността на предприятието да се интегрира нов модел на споделено управление на ресурсите и повишаване на доверието межди клиент и доставчик. Изпълнението на проекта генерира и оптимизиране на производствения капацитет на "Далкия Варна" ЕАД.

Устойчивостта на проекта се гарантира и от интегрирането на иновативния проект в средносрочната и дългосрочна стратегия за развитие на формата, която е базирана на задълбочен анализ на тенденциите в развитието на сектора в световен мащаб, изразяващи се в оптимизиране на мощности, намаляване на цената към крайния клиент, прозрачност по отношение на потребление и фактурирана цена за него, активна роля на клиента в процеса.