You are here

Документи

ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ЕНЕРГЕТИКА

•           Закон за енергетиката

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

•           Закон за енергийната ефективност

Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда.

•           Наредба №Е-РД-04-1 за топлоснабдяването

•           Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА  - ГРАД ВАРНА

(по чл.19, ал.3 от НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на ененргетиката, обн.ДВ, бр.25 от 20.03.2020 г.)

 

 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

•           Закон за управление на етажната собственост

•           Закон за защита на личните данни

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

•           КЕВР

•           МЕ