You are here

Модернизация

На база на опита в компанията и фирмения know-how беше извършена модернизация на производството, преноса и доставката на енергия.

Топлопреносната мрежа

 

•           Подновяване на абонатни станции

Далкия Варна ежегодно обновява абонатните станции в сградите:

•           2008 г.: подменени 37 АС;

•           2009 г.: подменени 21 АС;

•           2010 г.: подменени 70 АС;

•           2011 г.: подменени 58 АС;

•           2012 г.: подменени 14 АС;

•           2013 г.: подменени   8 АС;

•           2014 г.: подменени   4 АС;

Това се прави с цел намаляване на топлинните загуби и получаване на по-добра ефективност в топлообмена между отоплителната мрежа и сградната инсталация.

•           2015г.: подменено оборудване – топломери и водомери в                   270 АС по проект:„Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент "ДАЛКИЯ-ВАРНА" ЕАД".

•           Подмяна на топлопреносната мрежа

През месец октомври 2008 г., компанията направи първата крачка от своята програма за ежегодно обновяване на отоплителната мрежа. Основната цел на реконструкцията е чувствително да се намалят средните загуби за топлинна енергия. В резултат на това, вече над 35% от мрежата е подменена с ново поколение енергийно-ефективни и надеждни тръбопроводи.

Отоплителна централа

•           Изграждане на система за когенерация

През 2004 г. Топловикация Варна е първото топлофикационно дружество, което започва производство на топлинна енергия чрез високо ефективен комбиниран метод. Това се осъществява благодарение на двата газови ко-генератора, които осигуряват високо ниво на ефективност, от гледна точка на трансформация на първична енергия в топлинна и електрическа енергия.

 Тази ко-генерационна инсталация бе основно реконструирана, по програма изготвена от завода производител по етапно, съответно през 2013г. и 2014г., което от своя страна повиши нейните производствни показатели.

През април 2009 г, Далкия Варна инсталира два нови газови ко-генератора, с което удвои възможността си за производство на топлинна и електрическа енергия по високоефективен комбиниран метод.

Към днешна дата, общата инсталирана електрическа мощност е 11 200 кW, а приведената топлинна към ВЕКП възлиза на 11 230 кW. Общата инсталирана топлинна мощност, включваща водогрейните котли и утилизаторните инсталации на Веолия Енерджи Варна, възлиза на 46 230 kW.

•           Оптимизация на котлите

Далкия Варна е оптимизирала инсталираната мощност на централата, за да бъде по-ефективна и да отговоря на реалните нужди на мрежата.

•           Проект за биомаса

Веолия Енерджи разработва и проект за изграждане на система на биомаса. Целта на проекта е да се разнообрази първичната енергия и да се намали зависимостта ни от природния газ.

Загубите на вода са намалели над 3 пъти, а загубите по топлинната мрежа са намалели наполовина