You are here

Стратегия

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

За краткото време от 2007 г. досега ние  доказахме, че като част от група,  световен лидер в областта на централизираното топлоснабдяване чрез въвеждане на нови стандарти в управлението,  подобрихме многократно  качеството на услугата във Варна. Нашата стратегия се основава на непрекъснато подобрение, както в производството и в преноса на енергия, така и  в качеството на обслужване на нашите клиенти.

ПО – ДОБРА ЕФЕКТИВНОСТ

За последните години компанията :

•           е инвестирала над 19 млн. лв;

•           е инсталирала 3 нови инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

•           е подменила 1/3 от топлопреносната мрежа на гр. Варна с нови модерни и ефективни тръби и  намали загубите на вода и топлинна енергия 2 пъти;

•           е подменила 2/3 от абонатни станции в град Варна, като новите абонатни станции са съобразени с последните съвременни технологии.

•           е въвела система за мониторинг и автоматично управлние на абонатните станции, топлопреносната мрежа и производствените мощности, с което гарантира оптималното извършване на дейността;

•           благодарение на ефективното управление на производството и преноса  се спастяват средно годишно над   17% първично гориво и съотвеното количество въглеродни емисии.


ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ

Ние подобрихме дейността, прилагайки нашия опит за работа с клиенти, като успяхме и продължаваме да възвръщаме тяхното доверие:

•           Пряко се ангажирахме в нашата Харта на Клиента да задържим цената на топлинната енергия достъпна, да подобрим услугата и да гарантираме устойчиво развитие;

•           Непрекъснато подобряваме комуникацията: чрез интерактивна фирмена страница в интернет, редовни събрания и индивидуални срещи;

•           Прилагаме политики за присъединяване на нови клиенти.


КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Съществен елемент в политиката на дружеството  са социално-отговорните кампании. Сред тях са кампании за облагородяване на междублоковото пространство, подпомагане на дейността на детските заведения, културно-социални инициативи, дарения, благотворителни инициативи и др.


ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Да се присъединиш към екипа на Веолия е повече от това да си намериш работа – развиваш се и градиш кариера.

За да предостави на своите клиенти услуги с високо качество, включвайки най-напредналите методи и технологии и паралелно да предостави на всеки служител възможност за професионално развитие, Веолия инвестира в обучения за надграждане на професионалните умения и лични качества.