You are here

Лицензи и сертификати

Интегрирана система за управление на качеството с обхват: "Производство на топлинна енергия. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.Пренос, доставка и продажби на топлинна енергия. Доставка на енергийни продукти и услуги. Управление на енергопотреблението и пилагане на енергийна ефективност. Управление на договори с гарантиран резултат. Техническо обслужване, поддръжка и управление на инсталации за производство на енергия, ОВК."

 • Декларация на ръководството за политиката на интегрираната система за управление
 • Сертификат ISO 9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS 18001:2007
 • Сертификат ISO 45001:2018
 • Удостоверение № В176 / 14.10.2010 г. за вписване в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
 • Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
 • Лицензия за пренос на топлинна енергия
 • Сертификат от Камара на инсталаторите в България
 • Сертификат от Българска браншова камара Машиностроене
 • БДС EN 834:2013
 • БДС EN 834:2013/AC
 • Сертификати за разделно събиране и рециклиране на хартия