You are here

Лицензи и сертификати

Интегрирана система за управление на качеството с обхват: "Производство на топлинна енергия. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.Пренос, доставка и продажби на топлинна енергия. Доставка на енергийни продукти и услуги. Управление на енергопотреблението и пилагане на енергийна ефективност. Управление на договори с гарантиран резултат. Техническо обслужване, поддръжка и управление на инсталации за производство на енергия, ОВК."

  • Декларация на ръководството за политиката на интегрираната система за управление
  • Сертификат ISO 9001:2015 
  • Сертификат ISO 14001:2015
  • BS OHSAS 18001_2007 ​
  • Сертификат ISO 45001:2018
  • Удостоверение № В176 / 14.10.2010 г. за вписване в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  • Лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия
  • Лиценз за пренос на топлинна енергия
  • Сертификат за разделно събиране и рециклиране на хартия