You are here

Защита на личните данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 
относно защитата на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, при използване на интернет страницата на Веолия    В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация касаеща обработването на Вашите лични данни при използването на интернет страницата на Веолия.  Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на настоящият информационен лист!  При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка.   
 
1. Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?  Настоящите субекти са съвместни администратори на личните Ви данни, като всеки един от тях е и получател на личните ви данни:

 „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕAД
ЕИК: 103195446
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Младост”, ул. „Янош Хуняди” № 5, 
Телефон за контакт: 0800 144 48;
 
2. С каква цел и на какво основание Веолия обработва личните Ви данни?  Веолия обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на Веолия, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и Веолия чрез нашата интеренет страница.  Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с Веолия чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, Веолия няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.  
 
3. За какъв период се обработват личните ми данни?  Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалното основание (или цел) за обработването им.   
 
4. Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?  Веолия не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.  

5. Има ли намерение Веолия да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?  Веолия не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани. 
 
6. Какви права имам като ползвател на интернет страницата на Веолия?  Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на: ✓ Информираност и достъп до личните Ви данни – имате право да знаете какви Ваши лични данни обработва Веолия, както и право да поискате и да получите достъп до личните Ви данни, на удобен носител и в разбираем формат; ✓ Коригиране – ако данните са неточни, можете да поискате същите да се редактират; ✓ Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) - след искане от Ваша страна, Веолия може да изтрие личните Ви данни, като това право би могло да бъде ограничено с оглед спазване на законови задължения за съхранение на информация или на база легитимен интерес от страна на Веолия.  ✓ Ограничаване на обработването – доколкото това е възможно с оглед на конкретната ситуация и законовите изисквания; ✓ Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни – можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако те се обработват въз основа на легитимния интерес на Веолия; ✓ Право на защита по съдебен или административен ред – ако мислите, че правата Ви по Регламента са били нарушени, можете да подадете оплакване пред Комисията за защита на личните данни. 
 
7. Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?  В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на личните данни на Веолия, както и към Комисия за защита на личните данни:  
 
Длъжностно лице по защита на данните (DPO) - Адрес за кореспонденция:  ВЕОЛИЯ, гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Младост”, ул. „Янош Хуняди” № 5,  Телефон: 052 55 44 21,  Електронна поща: gdpr.bg@veolia.com  
 
Комисия за защита на личните данни  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  GPS координати: N 42.668839    E 23.377495 Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555, 02/91-53-519 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg 
 
 
Дата на последна актуализация: 01/08/2021 г.