You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За четвърта поредна година Веолия в България предостави възможност на български студенти да бъдат част от лятното училище на Групата и да се запознаят с въпросит

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Описание предмета на обществената поръчка:

„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на топлопреносната мрежа на територията на Община Варна“.

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes