You are here

„Далкия Варна" ЕАД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

19/02/2015

„Доставка, настройване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на софтуер за фактуриране, с възможност за интегриране към Майкрософт Дайнамик Нав, в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент "ДАЛКИЯ-ВАРНА" ЕАД".

За повече информация, както и документацията за участие в процедурата може да откриете тук:

http://ezop.uslugi.io/public/dalkia#5