You are here

Търговска политика

След настъпилите неблагоприятни промени в регулаторната рамка от страна на КЕВР, компанията адаптира търговската си политика и цени, но запазва добра социална ориентация спрямо клиентите си.