You are here

Интервю за списание Енергия - август 2016 г.- Веолия Енерджи Варна е най-ефективната и иновативна топлофикация в България

07/11/2016

Веолия Енерджи Варна е най-ефективната и иновативна топлофикация в България

 

Разговор с г-н Илия Николаев – Председател на Съвета на директорите и

г-н Благовест Начев – Генерален Директор на Веолия Енерджи Варна

Интервю за списание Енергия - август 2016 г.

 

 

Наскоро Топлофикация Варна отпразнува своя 30-годишен юбилей. Бихте ли разказали накратко за нейната история?

И. Николаев: 

След повече от десетилетие спорове, дали Варна се нуждае от централизирано топлоснабдяване, в началото на 80-те години, варненските градоначалници и централните власти решават да започне изграждане на топлофикационна система. 

За рожден ден на Топлофикация Варна се счита месец април 1986 година, когато със Заповед на СО ЕНЕРГЕТИКА, е създадено Предприятие Топлофикация към Комбинат Енергопроизводство – Варна, която е и най-младата топлофикация в България.

През първите 10 години са изградени всички основни мощности, магистрали, разпределителни топлопроводи и абонатни станции. Към 1996 г. са присъединени 13300 жилища и др. самостоятелни обекти, чрез 428 абонатни станции /АС/ и 27км. топлинни мрежи.

Въпреки трудностите за топлофикационния сектор през годините, Топлофикация Варна успя да създаде добре работещи техническа и организационна системи.

С право можем да се гордеем с редица постижения, внедрени при нас за първи път в сектора, като компютърна информационно-управляваща система на технологичните процеси за водогрейни котли и общостанционни съоръжения от 1997 година по програма ФАР и честотно управление на оборотите на всички електродвигатели на помпи и вентилатори с променливи режими - 1998-2002 година, включително първи в България инвертор за напрежение 6kV за мрежова помпа, като така Топлофикация Варна става първата топлофикационна система у нас с количествено-качествено регулиране на термохидравличните режими на топлопреносната мрежа.

През 1995 година е извършена и реконструкция на парните котли на котелната станция за собствени нужди за работа по избор на парен или водогреен режим, с автоматизирана система за мониторинг и управление без експлоатационен персонал, а през 1997 година е поставен и първият индиректен утилизатор на димни газове. През 2000 година с безвъзмездна помощ от холандското правителство е осигурена пълна автоматизация на АС, включваща регулатори за отопление, БГВ и разполагаем напор.

През 2003 година е преустроен атмосферният деаератор във вакуумен, с което ОЦ Владислав Варненчик става първа топлофикационна централа у нас без производство на пара за собствени нужди. През 2004 година е изградена когенераторна инсталация, включваща 2 броя газови бутални когенератори, всеки с мощност от 2,2MW(ел), за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Ефективността на тази инсталация през зимния период достига над 90% - една от най-високите стойности в Европа и най-висока и до днес у нас, благодарение на допълнителната утилизационна система.

През този период за първи път сред предприятията в бранша, Топлофикация Варна успя да постигне сключени колективни договори 100% със сградите за доставка и групово фактуриране и заплащане на продадената топлинна енергия, в периода 1997-2002 година, а така също и най-висока събираемост на вземания от клиенти от 1997 година до днес, като в периода 1997-2002 година тя е около 97% - най-висока не само за топлоснабдителната дейност, а въобще за всички комунални дейности в България.

За постигнати високи резултати Топлофикация Варна, ръководители и специалисти са получавали често и отличия. Дружеството два пъти е наградено с Грамота от Министъра на Енергетиката за постигнати най-високи успехи - през 2002 и 2004 година. През 2002, 2005 и 2015 година от Българската браншова Камара на Енергетиците /ББКЕ/ са обявени за Енергетик на годината съответно Илия Николаев, Христо Захаридов и Тодор Николов.

Как продължава развитието на централата след приватизацията и от Далкия Интернационал?

И. Николаев: 

През март 2007 година Топлофикация Варна ЕАД е приватизирана от френската компания Далкия Интернационал – тогава една най-големите компании за енергийни услуги в Европа. Започва прилагане на нова инвестиционна политика, нова търговска политика за подобряване на работата с клиентите, възприети са нови процедури, принципи за интеграция, екипност и т.н.. 

Още през следващите 2008 и 2009 година в централата е изградена и въведена в експлоатация Втора когенераторна инсталация с 2 броя газови бутални когенератори с мощност 2.4 MW(eл.). През 2009 година на дружеството е присъдена наградата „Бизнес откритие на годината” за активна инвестиционна политика от Бизнес Академия Варна /сдружение на варненските камари/.

В периода 2009 - 2011 година по топлопреносната система са подменени 90% салникови компенсатори с линзови, а по проект за 2 мил. лв. и грант 20% по програма МФК са подменени 8 км. топлопроводни разпределителни мрежи и изцяло „Първа магистрала“. Продължава и подмяната на старите АС през 2012 - 2016 година, като новите АС са над 90%. През 2014 - 2016 година е изградена по проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране“ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. На практика е създадена първата и единствената засега в България система за мониторинг и управление на всички АС по топлофикационната система. 

През 2015-2016 г. е монтиран и пети газов бутален когенератор, като общата електрическа мощност в ОЦ нараства на 11.2 MW. Осъществени са и пилотни проекти в жилищни сгради по реконструкция на вертикални отоплителни инсталации в хоризонтални сградни инсталации и проекти за пълна подмяна на сградните инсталации за студена и топла вода.

През последните 9 години след приватизацията в топлофикационната система на град Варна са вложени около 22 мил. лв. инвестиции, относителният дял на които е от най-високите в сектор топлофикация за този период от време.
През месец септември 2015 година в резултат на структурни промени на корпоративно ниво, дружеството е преименувано на Веолия Енерджи Варна ЕАД. 

В продължение на това, каква е равносметката, която правите за този период?

И.Николаев: 

Равносметката за 30 годишния юбилей на дружеството е, че днес, Веолия Енерджи Варна е с безспорен авторитет в бранша, с добре функциониращи производствено-техническа и административно-управленска системи, с обновени и високо ефективни основни и спомагателни съоръжения, с квалифицирани и отговорни кадри, умеещи да се справят с целия спектър от предизвикателства, характерни за топлофикационния сектор.

Според много специалисти и институции, днес, Веолия Енерджи Варна е най-активната, най-модерната, най-ефективната и най-иновативната топлофикация в България.

И в продължение на това, каква е визията на Веолия Енерджи Варна за развитието на топлофикационното предприятие?
Бл. Начев: 

Визията ни за развитие следва динамиката на някои основни фактори, като потребностите и очакванията на настоящи и бъдещи клиенти, нормативната национална и европейска политики за енергийни доставки, енергийна ефективност, опазване на околната среда. Целта ни е да бъдем гъвкави, ефективни и достъпни, но същевременно желани и предпочитани от клиентите. Конкретните измерения на развитието са многопосочни, но очакваме след десетина години да разширим с повече от 15% системата, като територия и брой клиенти, да увеличим производството при по-високо ниво на ефективност, да подобрим качеството и количеството на услугите, да повишим степента на удовлетвореност от потребителите на топлинна енергия. Обсъждаме възможности и за изграждане на локални централи за отопление и топла вода за групи сгради, вкл. с използване на ВЕИ.

В краткосрочен план, какви нововъведения и модернизации се извършват и предстои да бъдат направени?
Бл. Начев: 

В близък план, усилията ни са насочени предимно към нашите клиенти. В ход е надграждане по проекта „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране“. Наличието на пълни данни за параметри и потребление на абонатните станции на сградите отваря широки възможности за по-ефективно регулиране, прилагане на специфични, поръчани и следени от потребителите режими, анализи и мерки за оптимизиране на потреблението, достъп по всяко време на клиентите до голям обем информация, генериране на сигнали за повреди, отклонения от режими, очаквани сметки и много други. 

Голяма популярност сред клиентите ни получи проектът за цялостна подмяна на инсталациите за студена и топла вода в сгради етажна собственост, с нови, висококачествени полипропиленови тръби с топлинна изолация. Потребителите в такива сгради, получават безплатно топла вода в продължение на една година, а сумите за топла вода след тази мярка намаляват с до 40%. Повече от 1/3 от ползващите топла вода сгради вече са с подменени инсталации и очакваме до 2-3 години този процес да приключи за всички. 

Интерес предизвикаха и пилотните проекти за подмяна на отоплителни инсталации с вертикални щрангове с инсталации с хоризонтални апартаментни отклонения и индивидуални топломери. Значителните ползи от такава възможност карат все повече наши клиенти да се обръщат към нас за търсене на подходящи технически и финасови решения. Очакваме, че тази мярка ще получи подкрепа от държавата и европейски фондове.

Започнахме работа и по проекти за децентрализирани локални и групови, конвенционални и хибридни системи за отопление и топла вода. Професионалният ни опит и подготвени кадри очакваме да получат подкрепа и доверие от бъдещи клиенти на топлинна енергия при гарантирана ефективност и опазване на околната среда.

В заключение, какво послание бихте отправили към клиентите на дружеството?

Бл. Начев:

Бих искал да убедя клиентите на дружеството, че ние полагаме значителни усилия и непрекъснато се стараем те да получават това, което очакват и се нуждаят, макар понякога това не е лесно и бързо изпълнимо. Нашата услуга е натоварена с много особености и съвсем естествено, не рядко, с неразбиране. Затова се нуждаем и работим за повече доверие, диалог и заедно да търсим правилните решения.