You are here

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД предлага услугата "Професионален домоуправител"

17/06/2019

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД предлага услугата "Професионален домоуправител" на сгради в режим на Етажна Собственост за град Варна.

Административна услуга

 • Организиране и провеждане на Общо Събрание на собствениците в Етажната Собственост;
 • Изготвяне и гласуване на Правилник за вътрешния ред. Контрол по неговото спазване;
 • Създаване и/или администриране на Книгата на собствениците;
 • Регистрация на Етажнaта Собственост в регистъра към общината-кметството;
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на клиентите;
 • Съхранява протоколната книга, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, техническия паспорт на сградата, когато има такъв, книгата за приходите и разходите, и други; 
 • Изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост,  годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
 • Представлява етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт и с други правни субекти; 
 • При поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост;
 • Подготвяне на документация и асистенция при саниране.

Финансова услуга

 • Събиране на суми за поддръжка и управление на Етажната Собственост;
 • Възможност за заплащане на месечни вноски по банков път в сметка на името на фирма „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;
 • Пълна прозрачност и достъп на всеки член на Етажната Собственост до финансовите операции през отворен документ в интернет или на място в офиса на компанията;
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на всяка каса на EasyPay с личен индивидуален номер предоставен на домакинствата в Етажната Собственост. Заплащане на месечна вноска в системата на еPay;
 • Възможност за заплащане на месечни вноски на място в офис на фирма „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, съдържащи информация относно събрани месечни такси, некоректни платци;
 • Възможност за заплащане на месечни вноски в определена дата след 18:00ч. на място в Етажната Собственост;
 • Изготвяне на годишен отчет.

Допълнителни услуги

 • Енергиен мениджмънт;
 • Домашен майстор;
 • Поддръжка на зелени площи;
 • Почистване;
 • Други.

За повече информация и изготвяне на оферта за Вашата Етажна Собственост, моля да се свържете с нас на: 0882 796 619